Privacyverklaring

Privacyverklaring ErgoMind.

ErgoMind, gevestigd aan Spaarndammerstraat 73 H, 1013TB, Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

ErgoMind – ergotherapie en coaching

Spaarndammerstraat 73 H, 1013TB, Amsterdam

(0031) 020 24 80 200

Isis Jonker is de Functionaris Gegevensbescherming van ErgoMind en is te bereiken via info@ergomind.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

ErgoMind verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

ErgoMind verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– medische gegevens

– gezondheid

– burgerservicenummer (BSN)

– Gegevens rondom uw hulpvraag, persoonlijke situatie ( wonen, werk, sociale activiteiten), de problemen die u ervaart in dagelijks handelen en de voortgang van de behandeling/begeleiding.

ErgoMind verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U zo goed mogelijk te behandelen en ondersteunen bij uw hulpvraag.
  • Dossierplicht; op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBGO)
  • Het afhandelen van uw betaling of declaratie bij uw zorgverzekeraar.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

ErgoMind bewaart uw persoonsgegevens zoals volgens WBGO is vastgesteld voor 15 jaar, gerekend vanaf de datum van de laatste wijziging.

Delen van persoonsgegevens met derden

Voor ergotherapeuten geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht.

ErgoMind verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, als u daar toestemming voor geeft of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ErgoMind en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ergomind.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

ErgoMind wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging gegevens

ErgoMind neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Door de volgende maatregelen

Gebruik van een beveiligde internetverbinding en met wachtwoord beveiligde apparaten.

Elektronisch pati├źntendossier dat voldoet aan de NEN 7510. Dit is een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ergomind.nl